________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 
  ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Świadczenia Rodzinne nowy okres zasiłkowy 2017/2018


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od 1 września 2017 r. Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach: poniedziałek  w godz. 8.00 – 16.00,  od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacja telefoniczna: 77 271 160 wew.25


Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.


W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody uzyskane w 2016 roku.

Ważne:

Jeżeli w 2016, 2017 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (np. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego lub inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku). W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od  stycznia – zaświadczenie o dochodzie netto za luty).  DOKUMENTY DO POBRANIA

 
 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1Z >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
 
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-05 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-06 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-07 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - ZSR-08 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - ZSR-10 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________
 
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - ZSR-12 >> POBIERZ
 _______________________________________________________________________________