________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 
Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

O projekcie
Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.03.2018
 Gmina Pokój (Realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju)- Partner nr 16 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych  w Projekcie:  a) Zadanie nr 18 - Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w Gminie Pokój Nazwa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

116

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

sztuka (miejsc)

8

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych - objętych pomocy asystenta rodziny

sztuka (miejsc)

15

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej

osoby

30

Liczba utworzonych nowych miejsc opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego

sztuka (miejsc)

5

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych - dzieci objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego  

Osoby

50