________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
   Ogłoszenie  nr  1/2021
z dnia 2021-04-18    


P O M O C Ż Y W N O Ś C I O W A

jest finansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2014-2020


Podprogram 2020

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

B E Z P Ł A T N I E


  Ogłoszenie  nr  1/2019
z dnia 2019-04-02    
 
RODO - Klauzula informacyjna

    Ogłoszenie  nr  3/2018
z dnia 2018-07-17    
 
Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  
Podprogram 2017 – efekty  Ogłoszenie  nr  2/2018
z dnia 2018-03-09    

PILOTARZOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"
  Ogłoszenie  nr  1/2018
z dnia 2018-01-10    

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018 r.)

fax: 77 452 43 40 (aktywny od 2 stycznia 2018 r.)

e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018 r.

strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl/

  Ogłoszenie  nr  5/2017
z dnia 2017-08-21    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju zaprasza do składania ofert na kopiarkę.

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r dotyczącego zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki-urządzenia wielofunkcyjnego. .

Sprostowanie dotyczy punktu III. Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjne nowe lub używane. W przypadku urządzenia nowego okres gwarancji 36 miesięcy, w przypadku urządzenia używanego 24 miesiące.

W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 31.08.2017

Poniżej zamieszczono treść zapytania ofertowego po zmianie.  Ogłoszenie  nr  4/2017
z dnia 2017-06-07    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju zaprasza do składania ofert na zestaw komputerowy.
Specyfikacja do pobrania poniżej.

Termin przyjmowania zgłoszeń : 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia


 
  Ogłoszenie  nr  3/2017
   z dnia 2017-05-24    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju zaprasza osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne do zgłaszania się do pilotażowego systemu teleopieki uruchamianej na terenie Gminy Pokój w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” na rok 2017/2018

Termin przyjmowania zgłoszeń : 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  Ogłoszenie  nr  2/2017


W związku z ukazaniem się nowych wytycznych POPŻ Podprogram 2016 z dn. 28.12.2016 r. informuję, iż zostało zmienione kryterium dochodowe, tj.: „Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie”.

 
  Ogłoszenie  nr  1/2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY.

Pełna treść w formacie PDF:

 

  Ogłoszenie  nr  3/2016

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU POSZUKUJE
OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ogłoszenie na stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu „Nie –Sami -Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna ....Pełna treść w formacie PDF: