________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - od września do grudnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Podstawa prawna


Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.