________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Projekty
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ogłoszenia
________________________________


»    Kontakt
________________________________

  Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji

opublikowane 2021-03-10


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim w 2021 r.


png

 Program "WSPARCIE SENIORA" 2021

opublikowane 2021-02-18


Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Pokój przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju.


png

 Narodowy Spis Powszechny 2021

opublikowane 2021-02-18


 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

opublikowane 2021-02-06

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
png

 Program "Wsparcie Seniora" 2020

opublikowane 2020-11-30

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Pokój przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju.

Drogi Seniorze!

 1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Możesz również poprosić o pomoc np.: w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem społecznym.

 1. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np.: pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Numer ogólnopolskiej infolinii dla Seniorów: 22 505 11 11

Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.

KROK 2.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę wizyty.

Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do GOPS Pokój oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

W razie wątpliwości, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 77 427 11 60.

KROK 3.

Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Podstawą rozliczenia jest paragon za dokonane zakupy, lekarstwa. Osoba dokonująca zakupów najpierw otrzymuje od Seniora środki, następie udaje się na zakupy. Na podstawie dostarczonego towaru i paragonu następuje rozliczenie. Nie ma możliwości, aby osoba udzielająca wsparcia dokonywała zakupów z własnych środków,

Zasady i sposób rozliczania zostaną ustalone indywidualnie przez GOPS Pokój, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans społeczny, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

GOPS Pokój realizuje program na terenie gminy Pokój. Zakupy czy usługi będą realizowane poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.


Strona internetowa Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów: www.wspierajseniora.pl

 

 Zbliża się zima

opublikowane 2020-10-06

Zima to szczególnie trudny okres w życiu osób bezdomnych, ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych, zwłaszcza w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19) dlatego apelujemy o aktywne włączenie się w realizację zadań pomocy społecznej wobec tych środowisk z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Prosimy o wnikliwą analizę sytuacji na terenie naszej gminy i pomoc w podjęciu działań niwelujących negatywne skutki zbliżającej się zimy. Pracownicy GOPS w Pokoju apelują do mieszkańców gminy Pokój, aby zwrócili swoją uwagę szczególnie na osoby bezdomne, samotne, przebywające w miejscach niemieszkalnych, tj. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, których może być zagrożone zdrowie i życie. Jeśli zaniepokoi nas widok samotnej osoby, która trzęsie się z zimna lub podejrzewamy, że może być głodna i wycieńczona, koniecznie zgłośmy tę informację w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, tel. 77 424 11 60, w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30. Po tych godzinach proszę dzwonić pod nr 112. OWES dla Subregionu Północnego

opublikowane 2020-10-02

owes

OWES dla Subregionu Północnego to partnerstwo tworzone przez PROFES Spółdzielnię Socjalną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Posiadamy akredytację w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomagamy osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.


OFERUJEMY m.in.:

 • doradztwo w zakresie kluczowym, biznesowym, specjalistycznym (księgowym, podatkowym, finansowym, prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, osobowym),

 • dotację inwestycyjne w wysokości do 24 000 zł brutto/osobę oraz wpsarcie pomostowe w wysokości 800 zł/ m-c/osobę na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego lub przystąpienie osób do już istniejącego PS.

 • wsparcie branżowe (spotkania branżowe, vouchery szkoleniowe)


Pomagamy od momentu zawiązania się grupy inicjatywnej, poprzez weryfikację pomysłu i jego rentowności, założenia firmy i również później w trakcie jej działania.

Wspieramy także istniejące stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne m.in: poprzez pomoc w zakresie pozyskiwania środków na ich działanie oraz ekonomizowanie tych podmiotów.


CAŁOŚĆ WSPARCIA JEST BEZPŁATNA!  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

PROFES Spółdzielnia Socjalna

ul. Zamkowa 6 lok. 28, 46-200 Kluczbork, tel. 77 414 45 11,

www.prof-es.pl, biuro@prof-es.pl

png NABÓR  NA OPIEKUNÓW

opublikowane 2020-06-05

Ogłaszamy nabór na:

opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

DO POBRANIA:

>> Ogłoszenie ...

>> Oświadczenie ... PODZIĘKOWANIA

opublikowane 2020-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
składa serdeczne podziękowania za płyn dezynfekujący.>> szczegóły ...


 ZASADY POSTĘPOWANIA W KWARANTANNIE DOMOWEJ  

opublikowane 2020-03-20


Zasady postępowania w kwarantannie domowej :

1) Nie jesteś sam! Możesz liczyć na pomoc pracownika socjalnego, który będzie się z Tobą kontaktował, nr tel. 77 427 11 60 , 791 306 636

2) Poinformuj swojego pracodawce, że jesteś na kwarantannie

3) Miej zawsze przy sobie włączony i naładowany telefon!

4) Nie opuszczaj domu, mieszkania pod żadnym pozorem.  Nie wychodź do sklepu, na spacer!

5) Wypełnij listę kontaktów danymi osób, z którymi miałe/aś styczność w okresie na tydzień przed kwarantanną  i w czasie kwarantanny. Zwrot listy uzgodnij z pracownikiem socjalnym. W razie potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2  lista kontaktów pozwoli na lokalizację innych osób, które mogą być zagrożone. To jest bardzo ważne.

6) Zachowaj zasady higieny. Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem co najmniej przez 30 s  i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

7) Wytworzone odpady pozostaw w swoim mieszkaniu (w wydzielonym pomieszczeniu). Jeśli mieszkasz w budynku jednorodzinnym, ogrodzonym, gromadź je w budynku gospodarczym.

8) Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod tel. 502 540 721, (77) 419 04 80 lub 419 04 90  lub zgłoś się na oddział zakaźny,unikając transportu publicznego.

9)  Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Zwierzęta nie przenoszą wirusa. Zaleca się niedotykanie psa, niecałowanie ze względu na fakt, ze na sierści, skórze może pozostawać wirus.

>> więcej ...

 OGŁOSZENIE  

opublikowane 2020-03-13


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że w związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, wymagające pomocy i wsparcia, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr                  
77 427 11 60
lub mailowym: g.konat @ pokoj.ops.com.pl


 OGŁOSZENIE  

opublikowane 2020-03-12


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), powodującego chorobę COVID-19, a także w oparciu o rekomendacje władz, z przykrością informujemy o zakazie wstępu osób obcych (petentów) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz braku możliwości bezpośredniego kontaktu w celu załatwienia wszelkich spraw związanych z działalnością ośrodka.

Wszystkie sprawy będą załatwiane telefonicznie 77 427 11 60 oraz e-mailowo:
g.konat @ pokoj.ops.com.pl lub s.zajac @ pokoj.ops.com.pl


Przed wejściem do Urzędu Gminy w Pokoju znajduje się skrzynka, do której można składać wszelkie pisma dot. GOPS w Pokoju.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego stawiennictwa klienta, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu skrócenia wizyty w ośrodku do niezbędnego minimum.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, także tych najmłodszych bardzo prosimy o pozostanie dzieci w domach i ograniczenie wyjść na zewnątrz.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności – omijanie miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób (siłownia, plac zabaw, centrum handlowe), częste mycie rąk, zachowanie zasad podczas kichania czy kaszlenia.


 Zbliżą się ZIMA - nie bądźmy obojętni  

opublikowane 2019-11-08

Zima to szczególnie trudny okres w życiu osób bezdomnych, ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych, dlatego apelujemy o aktywne włączenie się w realizację zadań pomocy społecznej wobec tych środowisk.
Prosimy o wnikliwš analizę sytuacji na terenie naszej gminy i pomoc w podjęciu działań niwelujšcych negatywne skutki zbliżającej się zimy. Pracownicy GOPS w Pokoju apelują do mieszkańców gminy Pokój, aby zwrócili swoją uwagę szczególnie na osoby bezdomne, samotne, przebywające w miejscach niemieszkalnych, tj. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, których może być zagrożone zdrowie i życie.

Jeżli zaniepokoi nas widok samotnej osoby, która trzęsie się z zimna lub podejrzewamy, że może być głodna i wycieńczona, koniecznie zgłośmy tę informację w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, tel. 77 424 11 60, w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30.
Po tych godzinach proszę dzwonić pod nr 112.
 
 
 
 Informacje  dotyczące świadczenia 500plus

opublikowane 2019-06-19

W wyniku nowelizacji ustawy dotyczącej świadczenia 500plus od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zniesiony został również wymóg posiadania zasądzonych alimentów

>> więcej ...

 Klauzula Informacyjna

opublikowane 2019-04-02

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

>> więcej ...

 Program  Mama 4+

opublikowane 2019-02-28

Mama 4+ - osoby uprawnione do świadczenia

Mama 4+ - jak otrzymać świadczenie Zbliża się zima -  Nie bądź  obojętny

opublikowane 2018-11-06

Zima to szczególnie trudny okres w życiu osób bezdomnych, ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych, dlatego apelujemy o aktywne włączenie się w realizację zadań pomocy społecznej wobec tych środowisk.

Prosimy o wnikliwą analizę sytuacji na terenie naszej gminy i pomoc w podjęciu działań niwelujących negatywne skutki zbliżającej się zimy. Pracownicy Gops w Pokoju apelują do mieszkańców gminy Pokój, aby zwrócili swoją uwagę szczególnie na osoby bezdomne, samotne, przebywające w miejscach niemieszkalnych tj. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, których może być zagrożone zdrowie i życie. Jeśli zaniepokoi nas widok samotnej osoby, która trzęsie się z zimna lub podejrzewamy, że może być głodna i wycieńczona, koniecznie zgłośmy tę informację w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju tel. 77 4271 160 w godzinach pracy osrodka, poniedziałek od 8:16, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Po tych godzinach proszę dzwonić pod nr 112 Otwarcie Dziennego Domu Senior + w Gminie Pokój

opublikowane 2018-09-11  

W Pokoju uroczyście otwarto Dzienny Dom Senior+ dla 30 podopiecznych, którego utworzenie dofinansowano ze środków Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 341 tys. zł. W uroczystości udział wzięła wicewojewoda opolski.

Uzyskanie dofinansowania z programu Senior+ istotnie wspomogło jego utworzenie, albowiem aż 80% środków pochodziło z programu Senior+ edycja 2017 .

Celem programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach "Senior+" przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju sieci Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+". Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu.

>> więcej ...

 Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

opublikowane 2018-07-17   

Podprogram 2017 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.


2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

    * warzywne i owocowe(groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
    * skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy , ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
    * mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
    * mięsne ( szynka drobiowa, wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju,
    * cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
    * tłuszcze (olej rzepakowy),
    * dania gotowe ( gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 391 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Pokój.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 19,2194 ton żywności;
- 2 820 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 42 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

    * Ekonomiczne - ..-.. spotkań dla …-… uczestników,
    * Żywieniowe - …-… spotkań dla …-… uczestników,
    * Kulinarne - 1 spotkanie dla 17 uczestników,
    * Nie marnowanie żywności - 1 spotkanie dla 25 uczestników.

 
opublikowane 2018-02-15   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pokoju informuje, iż

NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE INFORMACJI NA TEMAT DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, TERMINÓW WYPŁAT ORAZ INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. 


POWYŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO OŚRODKA. 
opublikowane 2018-01-10   

Od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

>> więcej ...

 
opublikowane 2018-01-07   

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 24.01.2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 11.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.  Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach od września do grudnia 2017
opublikowane 2017-08-22  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020>> więcej ...

  Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018


>> więcej ...

  Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w miejscu zamieszkania na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. na nowych drukach wniosku wraz z załącznikami.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w godzinach jego urzędowania lub elektronicznie poprzez portal empatia.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W najbliższych dniach pojawi się również wzór nowego wniosku ,który będzie można pobrać ze strony internetowej Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.


Podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r. poz. 195 ze zm.)


>> więcej ...


  NIEPEŁNOSPRAWNI 
opublikowane 2016-11-30


Niepłnosprawni - 
UPRAWNIENIA  >> więcej ...

Co przysługuje na dziecko niepełnosprawne >> więcej ...  Podstawowe informacje OPS Pokój Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
  - ubóstwo,
  - sieroctwo,
  - bezdomność,
  - potrzebę ochrony macierzyństwa,
  - bezrobocie,
  - długotrwałą chorobę,
  - bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
  - alkoholizm,
  - narkomanię,
  - trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  - klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

 
  Podstawowe formy pomocy

1. Praca socjalna-jako szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne i społeczne.

2. Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty z systemów ubezpieczeń społecznych.

3. Zasiłki okresowe, dla osób i rodzin, majace na celu okresową pomoc materialną.

4. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół.

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, mające na celu zapewnienie określonego rodzaju pomocy, przeznaczone na konkretny cel, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.